ઘણાં થોડાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘણાં થોડાં કરવાં

  • 1

    કરકસર કરવી.