ઘણી ઘંટીઓનો લોટ ખાધો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘણી ઘંટીઓનો લોટ ખાધો હોવો

  • 1

    ઘણો અનુભવ હોવો.