ગુજરાતી માં ઘમઘમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઘમઘમ1ઘમઘમ2

ઘમઘમ1

અવ્યય

 • 1

  એવો અવાજ થાય તેમ.

 • 2

  લાક્ષણિક ઝટપટ (જેમ કે,…વિદ્યા આવે ઘમ ઘમ).

ગુજરાતી માં ઘમઘમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ઘમઘમ1ઘમઘમ2

ઘમઘમ2

અવ્યય

 • 1

  એવો અવાજ થાય તેમ.

 • 2

  લાક્ષણિક ઝટપટ (જેમ કે,…વિદ્યા આવે ઘમ ઘમ).

મૂળ

રવાનુકારી