ઘૂમટો વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘૂમટો વાળવો

  • 1

    માથા ઉપરનો સાલ્લાનો ભાગ આગળ ખેંચી, લાજ કાઢવી.