ઘમરડી ચકરડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘમરડી ચકરડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘમરડી (ઘમર ઘમર ફરવું)+ચકરડી (ચકર ચકર ફરવું) છોકરાંની એક રમત.