ગુજરાતી

માં ઘરઘરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘર્ઘર1ઘુરઘુર2ઘેરેઘેર3ઘરઘર4ઘરઘર5

ઘર્ઘર1

વિશેષણ

 • 1

  'ઘર્ઘર' એવો અવાજ થાય-કરે એવું.

 • 2

  અસ્પષ્ટ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં ઘરઘરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘર્ઘર1ઘુરઘુર2ઘેરેઘેર3ઘરઘર4ઘરઘર5

ઘુરઘુર2

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  તેવો અવાજ.

મૂળ

सं. રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ઘરઘરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘર્ઘર1ઘુરઘુર2ઘેરેઘેર3ઘરઘર4ઘરઘર5

ઘેરેઘેર3

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  ઘરોઘર; દરેક ઘેર.

ગુજરાતી

માં ઘરઘરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘર્ઘર1ઘુરઘુર2ઘેરેઘેર3ઘરઘર4ઘરઘર5

ઘરઘર4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  ઘરઘર અવાજ થવો તે.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ઘરઘરની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘર્ઘર1ઘુરઘુર2ઘેરેઘેર3ઘરઘર4ઘરઘર5

ઘરઘર5

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  ઘેરઘેર.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક બાળરમત.