ઘેરઘેર માટીના ચૂલા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેરઘેર માટીના ચૂલા

  • 1

    દરેક જગાએ કોઈ વાત કે વસ્તુ સરખી હોવી.