ઘરડી ગાયને કોટે ડેરો કે…ને ટોકરો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરડી ગાયને કોટે ડેરો કે…ને ટોકરો

  • 1

    ઘરડે ઘડપણ ઠાઠમાઠનો ચસકો કે શોખ હોવો તે.