ઘરડું પાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરડું પાન

  • 1

    ઘણું ઘરડું માણસ (ગમે ત્યારે ગુજરી જાય તેવું).