ઘરની વાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરની વાત

  • 1

    ઘરની (ખાનગી કે અંદરની) વાત કે ખબર.

  • 2

    હાથની-સહેલી વાત.