ઘરનો ઉંદર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરનો ઉંદર

  • 1

    ઘરનું બધું જાણનાર-પૂરો વાકેફ માણસ.