ઘરનો થંભ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરનો થંભ

  • 1

    કુટુંબના આધારરૂપ મુખ્ય માણસ.