ઘરનો ધંધો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરનો ધંધો

  • 1

    પોતાના કુટુંબ કે કુળમાં પેઢીધર ચાલતો ધંધો રોજગાર.