ઘરનું ઘંઘોલિયું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરનું ઘંઘોલિયું કરવું

  • 1

    ઘરની પાયમાલી કરવી.