ઘરનું માણસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરનું માણસ

  • 1

    વિશ્વાસુ અંગત માણસ; સ્વજન.

  • 2

    સ્ત્રી; પત્ની.