ઘરમાં ઘોડા ફેરવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરમાં ઘોડા ફેરવવા

  • 1

    અછકલાઈ કે અવિવેક કરવાં.