ઘરમાં ભૂત ભૂસકા મારે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરમાં ભૂત ભૂસકા મારે

  • 1

    ઘર ખાલીખમ હોવું; અત્યંત ગરીબાઈ હોવી.