ઘરમાં હનુમાન હડીઓ કાઢે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરમાં હનુમાન હડીઓ કાઢે

  • 1

    ઘર ખાલીખમ હોવું; અત્યંત ગરીબાઈ હોવી.