ઘરમાં હાલ્લાં કુસ્તી કરે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરમાં હાલ્લાં કુસ્તી કરે

  • 1

    ઘર ખાલીખમ હોવું; અત્યંત ગરીબાઈ હોવી.