ઘરમાં (સ્ત્રીને) ઘાલવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરમાં (સ્ત્રીને) ઘાલવી

  • 1

    (વિધવાને) પરણવું.