ગુજરાતી

માં ઘર કરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘર કરવું1ઘેર કરવું2

ઘર કરવું1

  • 1

    વસવાટ કરવો; કાયમના ધામા નાખવા.

  • 2

    પરણવું.

ગુજરાતી

માં ઘર કરવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘર કરવું1ઘેર કરવું2

ઘેર કરવું2

  • 1

    (દીવો) ઓલવવો-રાણો કરવો.