ઘર કાણું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર કાણું કરવું

  • 1

    ઘરમાં ફૂટ પાડવી.

  • 2

    ઘરમાં ને ઘરમાં વ્યભિચાર કરવો.