ઘર કાણું હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર કાણું હોવું

  • 1

    ઘરની ગુપ્ત વાત ઘરના જ માણસમાંથી બહાર જવી.