ઘરે તાળું દેવાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘરે તાળું દેવાવું

 • 1

  નિઃસંતાન થવું.

 • 2

  અદાલતના હુકમથી ઘર ઉપર જપ્તી બેસવી.

ઘેર તાળું દેવાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેર તાળું દેવાવું

 • 1

  ઘર સત્યાનાશ કે નિઃસંતાન જવું.

 • 2

  ઘર પર ટાંચ આવવી.