ઘર ને ઘરમાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ને ઘરમાં

  • 1

    ઘરનાં જ માણસો સાથે.

  • 2

    પોતાના જ ઘરમાં; અંદરોઅંદર.