ગુજરાતી

માં ઘેર બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેર બેસવું1ઘેર બેસવું2

ઘર બેસવું1

 • 1

  મકાનના પાયા જમીનમાં ઊતરી જવા.

 • 2

  મકાન પડી જવું.

 • 3

  નાદારીની સ્થિતિ થવી.

 • 4

  નસંતાન થવું.

 • 5

  સ્ત્રીનું મૃત્યુ થવું.

ગુજરાતી

માં ઘેર બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેર બેસવું1ઘેર બેસવું2

ઘેર બેસવું2

 • 1

  નોકરીમાંથી કાઢી મુકાવું.

ગુજરાતી

માં ઘેર બેસવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘેર બેસવું1ઘેર બેસવું2

ઘેર બેસવું

 • 1

  બેકાર બનવું.

 • 2

  બરતરફ થવું; રજા મળવી.

 • 3

  [તગાદો કરવા] ઘરણું લઈને બેસવું.