ઘર ભલું ને આપણે ભલા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર ભલું ને આપણે ભલા

  • 1

    ઘરની બહાર ન નીકળવું.

  • 2

    પારકી પંચાતમાં ન પડવું.