ઘર સૌને લાગ્યું છે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘર સૌને લાગ્યું છે

  • 1

    સૌને કુટુંબવ્યવહારનો બોજો ઉઠાવવાનો હોય છે.