ઘેલચંદ્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેલચંદ્ર

વિશેષણ

  • 1

    જેની ઘેલછા ચંદ્રનાં ક્ષયવૃદ્ધિની પેઠે પાક્ષિક હોય એવું; વખતે ડાહ્યું અને વખતે ગાંડું થઈ જતું હોય એવું.

ઘેલચંદ્રું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેલચંદ્રું

વિશેષણ

  • 1

    જેની ઘેલછા ચંદ્રનાં ક્ષયવૃદ્ધિની પેઠે પાક્ષિક હોય એવું; વખતે ડાહ્યું અને વખતે ગાંડું થઈ જતું હોય એવું.