ઘેંશનાં હાંડલાં ફોડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેંશનાં હાંડલાં ફોડવાં

  • 1

    ઢીલા ગરીબ કે નબળા પર જોર કરવું.