ઘેંશમાં ઘી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘેંશમાં ઘી

  • 1

    અઘટિત ખર્ચ.