ઘસીને ગૂમડે ચોપડવા લાયક હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘસીને ગૂમડે ચોપડવા લાયક હોવું

  • 1

    નકામું; કાંઈ ઉપયોગનું ન હોવું.