ઘાઘરિયો વસ્તાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાઘરિયો વસ્તાર

  • 1

    છોકરીઓની વસ્તી હોવી તે.