ઘાંચીનો બળદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાંચીનો બળદ

  • 1

    કંટાળાભર્યું એકનું એક કામ ફૂટનારો.