ઘાંટી ફૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાંટી ફૂટવી

  • 1

    જુવાની આવવી.

  • 2

    ઘાત આવવી.

  • 3

    મુશ્કેલી આવવી.