ઘાણ નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાણ નાખવો

  • 1

    આખા જથાનો પેણી-ખાણિયા વગેરેમાં નાખી શકાય તેટલો ભાગ તૈયાર કરવા નાખવો.