ઘાસી છૂટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘાસી છૂટવું

  • 1

    ઘસાઈ છૂટવું.

  • 2

    કામ કરી છૂટવું.