ઘીસનો વરરાજા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘીસનો વરરાજા

  • 1

    મશ્કરીનું પાત્ર.