ઘોઘરે સિંદૂર દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોઘરે સિંદૂર દેવું

  • 1

    ઘાંટો બેસી જાય એમ કરવું.

  • 2

    બહુ ન બોલે તેવું કરવું.