ઘોચી ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોચી ઘાલવું

  • 1

    ઝટ ખોસવું, ભોંકવું, પેસાડવું કે ઘાલવું.