ઘોડા પર ઘોડા વધવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડા પર ઘોડા વધવા

  • 1

    વ્યાજનું વ્યાજ ચડવું.