ઘોડિયામાંથી ઝડપાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડિયામાંથી ઝડપાવું

  • 1

    બાલ્યાવસ્થામાંથી જ લગ્નનું માગું આવવું.