ઘોડી છૂટી કે ઘોડો છૂટ્યો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડી છૂટી કે ઘોડો છૂટ્યો

  • 1

    કોને ખબર કે શું થયું?.