ઘોડી પ્રસવી ને વાત પ્રસરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડી પ્રસવી ને વાત પ્રસરી

  • 1

    પાયા વિનાની મોટી ગપ ચાલવી.