ગુજરાતી

માં ઘોડો ગઠવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘોડો ગઠવો1ઘોડો ગંઠવો2

ઘોડો ગઠવો1

  • 1

    મસલત કરવી; ખાનગી ચર્ચા કરવી.

ગુજરાતી

માં ઘોડો ગઠવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ઘોડો ગઠવો1ઘોડો ગંઠવો2

ઘોડો ગંઠવો2

  • 1

    મસલત કરવી; ખાનગી ચર્ચા કરવી.