ઘોડો ગંઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડો ગંઠવો

  • 1

    મસલત કરવી; ખાનગી ચર્ચા કરવી.

ઘોડો ગઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડો ગઠવો

  • 1

    મસલત કરવી; ખાનગી ચર્ચા કરવી.