ઘોડો જોર પર હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડો જોર પર હોવો

  • 1

    જુસ્સામાં હોવું.

  • 2

    શરતમાં જીતે એવું હોવું.