ઘોડો ઝાડ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડો ઝાડ થવો

  • 1

    ઘોડે પાછલા પગ પર ઊભા થઈ જવું.