ઘોડો દેખાડવો (ઘોડીને) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડો દેખાડવો (ઘોડીને)

  • 1

    ઘોડા ઘોડીને સંભોગ માટે ભેગાં કરવાં.