ઘોડો બાંધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડો બાંધ

  • 1

    જરા થોભ; ઉતાવળ ન કર!.