ઘોડો બાંધી રાખ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ઘોડો બાંધી રાખ!

  • 1

    જરા થોભ; ઉતાવળ ન કર!.